خانه / بانک اطلاعاتی کنکور / بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی0 min read

بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی تجربی0 min read

برای مشاهده بودجه بندی کنکور ۹۶
بر روی تصویر زیر کلیک کنید 

دروس عمومی 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  ۱  ۱
فصل ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
فصل ۳  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۶  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۷  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۱  –  –  –  ۲  ۲
فصل ۱۰  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۱۱  ۲  ۲  ۱  ۲  –  –
فصل ۱۲  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
زمین شناسی سال سوم
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱  –  –  –  –  –  –
فصل ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
فصل ۳  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۴  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۵  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲
فصل ۶  ۳  ۲  ۲  ۲  ۱  ۳
فصل ۷  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فصل ۸  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۹  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
ریاضی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم  ۱  ۲  ۲  –  ۱  ۲  ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال  ۲  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲
معادله های مثلثاتی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳
تابع  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۱  ۳
مشتق و کاربرد آن  ۶  ۵  ۶  ۳  ۴  ۴  ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  ۳  ۳  ۳  ۵  ۲  ۲  ۳
مقاطع مخروطی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
انتگرال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
توابع نمایی و لگاریتمی  –  ۱  –  ۲  ۱  ۱  –
دستگاه معادلات  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  –
معادله ی درجه ۲  ۱  –  ۱  –  –  ۱  ۱
ماتریس  ۱  –  –  ۱  –  ۱  ۱
هندسه ۱  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
آمار  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
زیست شناسی ۱
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  ۲  ۳  ۳  ۱  –  –
سازمان بندی سلول ها  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱
تغذیه و گوارش  ۴  –  –  ۳  ۲  ۴
تبادل گازها  ۱  –  –  –  ۲  –
گردش مواد  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵  ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  ۱  ۱
حرکت  ۱  ۴  ۴  ۲  ۳  ۲
زیست شناسی ۲
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱
دستگاه عصبی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۴  ۳
حواس  ۳  ۱  ۱  ۱  –  ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲  ۱
ماده ی ژنتیک  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
کروموزوم ها و میتوز  ۲  ۱  ۱  ۱  –  ۲
میوز و تولید مثل جنسی  –  ۱  ۱  –  ۱  ۲
ژنتیک و خاستگاه آن  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳
تولید مثل گیاهان  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳
رشد و نمو در گیاهان  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
زیست شناسی پیش دانشگاهی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳  ۲
تکنولوژی زیستی  ۲  ۲  ۲  –  –  ۱
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  ۱  ۱  –  –
تغییر و تحول گونه ها  –  –  ۱  ۱  –  ۳
ژنتیک جمعیت  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
رفتار شناسی  ۲  –  –  ۳  ۱  ۱
شارش انرژی در جانداران  ۳  ۳  ۳  ۵  ۴  ۷
ویروس ها و باکتری ها  ۳  ۳  ۳  ۴  ۱  ۲
آغازیان  ۴  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳
قارچ ها  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
ویژگی های ماده و انرژی  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  ۱
گرما و قانون گازها  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مدارهای الکتریکی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
القای مغناطیسی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
کار و انرژی  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۳  ۴  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳
دینامیک  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳
حرکت نوسانی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳  ۱  ۱
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
فیزیک اتمی  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳
فشار  –  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –
مغناطیس  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
صوت            ۲  ۱
فیزیک هسته ای            ۱  –
شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
جدول تناوب عناصر  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
پیوند یونی  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۴
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲    ۲
شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ترمودینامیک  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
تعادل  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۲
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴ ۳

 

 

 

 

برای مشاهده بودجه بندی کنکور ۹۶ کلیک کنید 

 

برای سایر رشته ها ، ببینید در :

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی ریاضی

 

 بودجه بندی دروس کنکور – از سال ۸۸ تا ۹۴ – رشته ی انسانی

   🔋  نام در شبکه های اجتماعی :

aparat_icon_color_black_512twitterlineinstagramtelegramfacebook


در ضمن ، شما میتونین هر سوالی که داشتین ، علاوه بر شماره تلفن های بالا ، از مرکز رسمی صدای نام در تلگرام بپرسین !

 

VOC

درباره ی نوید اتحادیان مقدم

نوید اتحادیان مقدم ؛ مشاور ارشد و مدیرعامل موسسه آموزشی و مشاوره ای نام

همچنین ببینید

جدول ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور سراسری

جدول ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور   جدول ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور ...

21 دیدگاه

 1. خیلی خیلی ممنون.کامل

 2. سلام خسته نباشید ،لطفا برای رشته ى هنرم بودجه بندی کنکور رو بزارین..ممنون

 3. سلام خسته نباشید این امار درسته ؟چرا پس جمع سوالات زیست به جای ۵۰تا ۶۰تا شده ؟چه جوریه ؟

 4. باید ازتون تشکر کنم…خیل زحمت کشیدید بابت این جداول بودجه بندی…خیلی کامل و از خدا براتون سلامتی و شادی میخوام

 5. نمیدونم اگه این سایت ها نبودن قرار بود چه کنیم؟؟
  خیییییلللللیییی هم عالی
  تشکر☺️☺️

 6. سلام خیلی ممنونم میشه لطف کنید فایل پی دی افش رو هم برای دانلود بزارین؟

 7. خدا بهتون سلامتی و برکت بده

 8. سلام آقای مشاور من سوم ریاضی هستم ،به نظر شما آزمون قلمچی ثبت نام کنم یا گزینه دو؟

 9. سلام آقای مقدم آزمون گزینه دو بهتره یا قلمچی برای سوم ریاضی

 10. با سلام و تشکر از زحمات شما.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *