خانه / بانک اطلاعاتی کنکور / بودجه بندی دروس رشته ریاضی – از سال ۹۰ تا ۹۶0 min read

بودجه بندی دروس رشته ریاضی – از سال ۹۰ تا ۹۶0 min read

بودجه بندی دروس رشته ریاضی – از سال ۹۰ تا ۹۶

 

بودجه بندی دروس رشته ریاضی

در این بخش به بودجه‌بندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته ی ریاضی پرداخته شده است.

جهت مشاهده بودجه بندی سایر رشته به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

بودجه بندی دروس رشته ریاضی

دروس عمومی رشته ریاضی

 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۱۱
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۸
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۶
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

بودجه بندی دروس رشته ریاضی

دروس اختصاصی رشته ریاضی

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
مشتق و کاربرد آن  ۷  ۱۰  ۸  ۷  ۸  ۸  ۶  ۶  ۶
مثلثات  ۳  ۱  ۱  ۲  ۳  ۳  ۴  ۳  ۴
دنباله و سری  ۲  ۲  ۲  ۲  –  ۱  ۱  ۲  ۲
حد و پیوستگی و مجانب  ۴  ۱  ۳  ۱  ۴  ۴  ۴  ۲  ۲
تابع  ۱  ۵  ۶  ۸  ۶  ۳  ۲  ۲  ۱
انتگرال  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تصاعد و لگاریتم  ۲  ۱  ۲  ۱  –  –  ۳  ۱  ۱
دستگاه اعداد  ۱  ۱  –  –  –  ۱  –  –  –
ترکیبیات  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۲  ۱  –  –
آمار و مدل سازی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  –  –
هندسه پایه
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
مساحت و قضیه فیثاغورس  ۱  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  –  ۱  ۱
تشابه  ۱  –  –  ۱  –  ۲  ۲  ۱  ۱
دایره  ۱  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
هندسه فضایی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
تبدیل ها  ۱  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
استدلال در هندسه  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۲  ۳  ۱  ۱
جبر و احتمال
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استدلال  ۱  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲
مجموعه ها، ضرب دکارتی  ۲  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۱  ۱
فضای نمونه و احتمال  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۱  ۲  ۴  ۴
هندسه تحلیلی و جبر خطی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
بردار  ۱  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
خط و صفحه  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
مقاطع و مخروطی  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۱  ۲  ۲  ۲
ماتریس و دترمینان  ۲  ۲  ۱  ۲  –  ۲  ۱  ۱  ۱
دستگاه معادلات خطی  ۲  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۲  ۲
ریاضیات گسسته
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
گراف  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳  ۱  ۱  ۱  ۲
نظریه اعداد  ۲  ۳  ۴  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
احتمال  ۱  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۳  –  –
فیزیک
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
آینه، عدسی و شکست  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
ویژگی های ماده  ۱  –  –  –  –  ۳  ۱  –  –
گرما و قانون گازها  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳  ۲  ۳
الکتریسیته ساکن و خازن  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳
جریان الکتریکی  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۳  ۳
القای الکترومغناطیس  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲  ۲
کار و انرژی  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
حرکت شناسی  ۵  ۴  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
دینامیک  ۳  ۵  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
مبانی ترمودینامیک  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳
حرکت نوسانی  ۳  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲  ۲  ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲  ۵  ۵  ۴  ۴  ۴  ۲  ۵  ۳  ۳
امواج الکترومغناطیسی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک اتمی  ۴  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
فیزیک هسته ای  ۳  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲
مغناطیس  ۴  ۱  ۲  ۲  ۲  –  ۲  ۲  ۲
فشار و چگالی  –  ۲  ۱  ۳  ۳    ۱  ۳  ۳
بردار  –  –  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  –  –
شیمی ۲
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ساختار اتم  ۳  ۲  ۲  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۲
جدول تناوب عناصر  ۲  ۲  ۳  ۴  ۲  ۲  ۱  ۳  ۳
پیوند یونی  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  –  ۱
پیوند کووالانسی  ۲  ۳  ۳  ۲  ۳  ۳  ۴  ۳  ۳
شیمی آلی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۳
شیمی ۳
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استوکیومتری  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۵  ۴  ۴
ترمودینامیک  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
محلول ها  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۱
شیمی ۴
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سینتیک شیمیایی  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۳  ۲  ۳  ۴
تعادل  ۳  ۲  ۳  ۳  ۲  ۲  ۳  ۲  ۲
اسید و باز  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴
الکتروشیمی  ۳  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۳  ۳  ۳

 

بودجه بندی دروس رشته تجربی و بودجه بندی دروس رشته ریاضی و بودجه بندی رشته انسانی

درباره ی نوید اتحادیان مقدم

نوید اتحادیان مقدم ؛ مشاور ارشد و مدیرعامل موسسه آموزشی و مشاوره ای نام

همچنین ببینید

چگونه سر جلسه کنکور وقت کم نیاوریم؟! – تکنیک زمان نقصانی – تمامی رشته ها

* برای مشاهده ی کامل : روی تصویر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *