خانه / بانک اطلاعاتی کنکور / بودجه بندی دروس رشته انسانی – از سال ۹۰ تا ۹۶0 min read

بودجه بندی دروس رشته انسانی – از سال ۹۰ تا ۹۶0 min read

بودجه بندی دروس رشته انسانی – از سال ۹۰ تا ۹۶

بودجه بندی دروس رشته انسانی

در این بخش به بودجه‌بندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته انسانی پرداخته شده است.

جهت مشاهده بودجه بندی سایر رشته به انتهای صفحه مراجعه نمایید.

بودجه بندی دروس رشته انسانی

دروس عمومی رشته انسانی

 

زبان و ادبیات فارسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
املا  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
دستور زبان و نگارش  ۵  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
تاریخ ادبیات  ۲  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
آرایه ها  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قرابت معنایی  ۱۰  ۸  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹
زبان عربی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه و تعریب  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۷  ۸
درک مطلب  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل صرفی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳
قواعد  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
دین و زندگی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۱۱
سال سوم  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۹  ۸
سال چهارم  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۷  ۶
زبان انگلیسی
موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
واژگان  ۷  ۶  ۶  ۷  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸
گرامر  ۳  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴
Cloze Test  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
درک مطلب (Reading)  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸

بودجه بندی دروس رشته انسانی

دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
استدلال ریاضی  ۱  ۱  ۱  –  –  –  –  ۱
مثلثات  ۱  ۱  ۱  –  –  –  –  –
عبارت گویا و مجموعه ها  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۱  ۲  ۳
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  ۲  ۲  ۱  ۲  ۱  ۲  ۱  ۱
تابع و معادله  ۴  ۴  ۴  ۴  ۴  ۳  ۴  ۴
ترکیبیات و جایگشت  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
دنباله اعداد  ۲  ۲  ۱  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
احتمال  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
لگاریتم  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۲
بهینه سازی  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  –  –
توان و معادله توانی  –  ۱  –  –  ۱  ۱  ۲  ۱
دستگاه محورهای مختصات  –  –  ۱  ۱  –  ۱  –  –
نامعادلات      –  ۱  –  –  –  –
آمار و مدل سازی  ۳  ۳  ۳  ۳  ۳  ۴  ۴  ۳
زبان و ادبیات اختصاصی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
قرابت معنایی  ۸  ۶  ۶  ۴  ۶  ۶  ۶
تاریخ ادبیات  ۷  ۸  ۸  ۱۰  ۵  ۱۰  ۱۰  ۱۰
آرایه ادبی  ۵  ۵  ۷  ۴  ۵  ۵  ۵  ۵
نقد ادبی  ۲  ۲  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
سبک ادبی  ۱  ۱  ۱  ۳  ۱  ۱  ۱  ۱
قافیه و تبصره ها  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
وزن های عروضی  ۵  ۶  ۴  ۶  ۵  ۵  ۵  ۵
زبان عربی اختصاصی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
ترجمه  ۶  ۶  ۶  ۶  ۳  ۶  ۶  ۶
تشکیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
تحلیل  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲  ۲
قواعد  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰
تاریخ
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال سوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
پیش دانشگاهی  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
جغرافیا
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال سوم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
سال چهارم  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵  ۵
اقتصاد
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶
فصل ۱ – مقدمات  ۱  –  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱
فصل ۲ – مقدمات  ۱  ۴  ۳  ۳  ۲  ۳  ۴  ۴
فصل ۱ – تولید و بازار  ۱  ۱  –  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – تولید و بازار  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  –  –  –
فصل ۱ – مدیریت کلان اقتصاد  ۱  –  –  –  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – مدیریت کلان اقتصاد  ۱  ۱  ۱  –  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – مدیریت کلان اقتصاد  ۱  ۲  ۲  ۳  ۱  ۲  ۱  ۱
فصل ۱ – توسعه اقتصادی  ۱  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – توسعه اقتصادی  ۱  –  ۱  ۱  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – توسعه اقتصادی  ۱  ۱  –  ۱  –  ۱  ۱  ۱
فصل ۱ – بازارهای مالی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – بازارهای مالی  ۱  ۱  ۱  ۲  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۳ – بازارهای مالی  ۱  –  ۲  ۱  ۱  ۱  –  –
فصل ۱ – اقتصاد جهانی  ۱  –  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱
فصل ۲ – اقتصاد جهانی  ۱  ۲  –  ۱  ۲  –  ۱  ۱
علوم اجتماعی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
سال دوم  ۷  ۶  ۵  ۶  ۷  ۴  ۳
سال سوم  ۵  ۶  ۷  ۶  ۵  ۱  ۳
سال چهارم  ۸  ۸  ۸  ۸  ۸  ۶  ۹
ترکیبی ۳ سال  –  –  –  –  –  ۳  ۳
ترکیبی دوم و چهارم  –  –  –  –  –  ۲  ۲
ترکیبی سوم و چهارم  –  –  –  –  –  ۴  ۴
فلسفه و منطق
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
فلسفه سال سوم  ۵  ۶  ۶  ۵  ۵  ۵  ۴
منطق سال سوم  ۷  ۹  ۹  ۱۰  ۱۰  ۱۱  ۱۰
فلسفه سال چهارم  ۱۳  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۱۰  ۹  ۱۰
روانشناسی
موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ۹۶
فصل ۱  ۳  ۷  ۵  ۵  ۴  ۲  ۴
فصل ۲  ۴  ۲  ۷  ۷  ۶  ۷  ۳
فصل ۳  ۹  ۷  ۶  ۶  ۶  ۴  ۶
فصل ۴  ۴  ۴  ۲  ۲  ۴  ۷  ۷

بودجه بندی دروس رشته تجربی و بودجه بندی دروس رشته ریاضی و بودجه بندی دروس رشته انسانی

درباره ی نوید اتحادیان مقدم

نوید اتحادیان مقدم ؛ مشاور ارشد و مدیرعامل موسسه آموزشی و مشاوره ای نام

همچنین ببینید

چگونه سر جلسه کنکور وقت کم نیاوریم؟! – تکنیک زمان نقصانی – تمامی رشته ها

* برای مشاهده ی کامل : روی تصویر مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *